IN PHIẾU THU CHI

In phiếu thu chi theo nhu cầu của khách hàng( 2 màu hoặc 3, 4 màu). Có thể in phiếu nhảy số không không có tùy theo cầu, in thành cuốn sổ hoặc đóng keo đầu, in theo kích thước.